Advertisement


官方宣传照片自曝暴力迫害真相

Twitter EMail 转发 打印

【明慧网2001年1月26日】 上图为搜狐上刊登的用以攻击大法的图片新闻。但在照片的左上部,有两名学员的脸部明显被严重殴打过。这张政府媒体正式发表的照片,正好给它们说的"和善转化"的言词一个大嘴巴。

(c)2024 明慧网版权所有。

Advertisement  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement