Advertisement


加拿大国际大赦及五大党议员联合参加记者招待会

Twitter EMail 转发 打印
【明慧网2001年6月3日】
加拿大国际特赦组织秘书长
阿利克斯.尼夫先生
国会议员拉农德女士国会议员斯高特.雷德先生
国会议员考特勒先生国会议员凯思先生法轮功代表发言
(c)2024 明慧网版权所有。

AdvertisementAdvertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement